ГИС база данни

Какво наричаме ГИС БАЗА ДАННИ ?

Съвкупността от взаимосвързани и структурирани по определен начин данни, позволяващи да се опише и изследва една или друга реална система (обекти, явления, ситуации), се нарича база данни.

В ГИС могат да се обработват всеки тип данни, който има пространствен компонент.

Предлагаме професионални услуги за създаване на цифрови географски и кадастрални база данни.

  1. Before
  2. After
  • Географски бази данни за извънселищни територии (горски,земеделски)
  1. Before
  2. After
  • Кадастрална база данни за населени места

  1. Before
  2. After
  • Цифрови модели на релефа
   • хоризонтали
   • надморски височини
   • ГРИД растери

  1. Before
  2. After
  • Специализирани бази данни
   • инженерна инфраструктура
   • критична инфраструктура
   • защитени територии