Условия за ползване на сайта

Общи условия за ползване на уебсайта www.davgeo.com на „Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта.Вашият достъп до и използването на Сайта се подчинява на изложените тук Общи условия за ползване и всички приложими закони и регулации.

Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

АКО ВИЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ И НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И БЕЗУСЛОВНО, УМОЛЯВАМЕ ВИ ДА НЕ ПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ.

 I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
„УСЛУГА/И“ на сайта включват:

– получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
– възможност за участие чрез коментари в сайта;
– възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта;
– получаване на email бюлетини от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта.

 II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и „Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД

– Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.
– При добавяне на мнение/коментар, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментари. „Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД  не носи отговорност за изразените от Вас мнения.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 IV.Собственост над Съдържанието

 •  Съдържанието на страниците на „Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД  в глобалната мрежа е със защитено авторско право © DavGEO Ltd. 2004-2015. Каквито и да било права, които не са били изрично предоставени, са запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространяването или запаметяването на част или на цялото съдържание в каквато и да било форма, без предварително писмено разрешение от „Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД  е забранено с изключение на случаите, когато то се осъществява в съответствие със следните условия.
 • „Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД  Ви дава позволение да преглеждате страниците си на адрес: www.davgeo.com в глобалната мрежа, като използвате собствения си персонален компютър или да отпечатвате копия на извадки от тези страници само за Ваше лично използване, но не за разпространяване, освен ако това не ви е било позволено в писмена форма от „Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД .
 • В случаите когато имате писмено разрешение от „Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД  за изпозлване на съдържанието на Сайта сте задължени да поставите хипервръзка към нас www.davgeo.com, в Интернет сайтове и печатни издания, цитиране на името на уеб сайта и интернет адреса в радиостанции, изписване на името на сайта, интернет адреса и съобщаване на името му в телевизионни предавания.
 • Някои отделни документи в страниците на „Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД  в глобалната мрежа могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в тези документи. „Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД  настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.

 V. Използване на Сайта

„Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД  Ви оправомощава да използвате Сайта, както следва:

 •  Вие може да записвате на вашия запаметяващ носител Съдържание, но само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
 •  Не може да използвате изображения на картини, хора, или места без изричното писмено разрешение на „Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД ;
 •  Забранено е да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение на „Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД ;
 •  Забранено е използването на Сайта и е-майл адресите на „Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД  за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона .
 •  Забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти без писмено разрешение на „Картографско студио ДавГЕО“ ЕООД .

 VI. Ограничения на тговорността

 ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК !

 •  „КАРТОГРАФСКО СТУДИО ДАВГЕО“ ЕООД  се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
 •  „КАРТОГРАФСКО СТУДИО ДАВГЕО“ ЕООД  не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
 •  „КАРТОГРАФСКО СТУДИО ДАВГЕО“ ЕООД  не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на Уебсайта, и не носи отговорност за такова съдържание. „КАРТОГРАФСКО СТУДИО ДАВГЕО“ ЕООД  може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребител.
 •  „КАРТОГРАФСКО СТУДИО ДАВГЕО“ ЕООД  не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен Уебсайта.
 •  „КАРТОГРАФСКО СТУДИО ДАВГЕО“ ЕООД  не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на Уебсайта.

 

VII. Връзки към уебсайтове на трети страни

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от „КАРТОГРАФСКО СТУДИО ДАВГЕО“ ЕООД . Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. „КАРТОГРАФСКО СТУДИО ДАВГЕО“ ЕООД  няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тeзи сайтове.

 VIII. Промяна на Общите условия

 •  „КАРТОГРАФСКО СТУДИО ДАВГЕО“ ЕООД  си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или Съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.
 • Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.

IX.Приложимо право

 • За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 • Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Настоящите условия се прилагат от 01.01.2015 г.