Геодезия

геодезическо проучване и проектиране

За 18 годишната си дейност сме извършвали разнообразни геодезически услуги, консултации и проекти при устройственото планиране, инвестиционното проектиране и специализирани геодезически дейности .

Какви геодезически дейности и услуги предлагаме ?


 • ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ

  Извършваме консултации, геодезически и геоинформационни дейности   при изработване на общи и подробни устройствени планове.

  Геоинформационни дейности при изработка на общи устройствени планове (ОУП) и устройствени схеми
  • Изработка на ГИС на територията
  • Оцифряване, анализ и структуриране на информационни слоеве (кадастър, регулация, инженерна инфраструктура, релеф и др.)
  • Изготвяне на обща база данни, анализи, тематични карти, таблици .
  Изработване на подробни устройствени планове (ПУП)
  • План за регулация
  • План за улична регулация
  • Парцеларен план
  • План-схема за вертикално планиране към ПУП
 • ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

  • Извършване на геодезическо заснемане за създаване на основа за проектиране
  • Изработване на проекти за вертикално планиране
  • Трасировъчни проекти на сгради и съоръжения
  • Трасиране на строителни оси, даване на строителна линия и ниво
  • Проект за картограма на земни маси

 • КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТРИ

  ДавГЕО е правоспособно лице съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ .Разполагаме със оборудване, софтуер и технология за изработката на кадастрални карти и регистри , съгласно изискванията на Наредба №3 и всички нормативни документи във връзка с тази дейност.
  • Изработване и попълване на кадастрални и специализирани карти.
  • Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и регистри.
  • Проекти за разделяне или обединяване на имоти, сгради или на самостоятелни обекти в тях.
  • Определяне на площта на поземлен имот.
  • Трасиране границите на поземлен имот.