За една чудесна разходка в сърцето на нашата природа, на планина или на море, ще ви помогнем да откриете подходяща дестинация, маршрут и забележителности с туристическите карти на ДавГЕО !

Какви туристически карти Ви предлагаме :

  • Планински туристически карти – подробни туристически карти с нанесени места за настаняване, туристически маршрути, екопътеки, релеф(хоризонтали, светлосенки и хипсометрия), пътна мрежа, горски пътища и пътеки
  • Карти на защитени територии – специализирани туристически карти на природни и национални паркове. В тях са отбелязани границите на защитените местности, резервати и паркове, информация за наличните туристически обекти и маршрути, природни забележителности и защитени видове, както и много информация за туристическата инфраструктура и биоразнообразие в съответните паркове.
  • Областни туристически карти – туристически карти с регионален обхват съгласно административните граници на съответната област.Картите съдържат много информация за туристическите обекти и местата за настаняване в региона.
  •  План-указатели на населени места – карти на населени места  с нанесени улична мрежа,квартали, паркове, застроени площи, туристически обекти, административни и обслужващи центрове и др.
  • Туристическа карта на България – компактна туристическа карта с нанесена главна пътна мрежа, населени места, културно-исторически забележителности, природни забележителности и защитени територии,курорти, СПА центрове, манстири и църкви, значими язовири и др.

Вижте нашите туристически карти