Цифрова база данни (ЦБД) и информационна система за
инженерната и социална инфраструктура на област ГабровоВ своята същност информационната система на област Габрово е WEB-ГИС информационна система.
Съгласно заданието бяха извършени проучвателни , софтуерни и аналитични дейности относно проектирането , изграждането и внедряването на информационна система за инженерната и социална инфраструктира на Област Габрово.
Информационната система позволява да бъдат разглеждани различни тематични карти, изработени възоснова на единна база данни за областта, както и придружаваща документация към отделните модули. За получаване на по-подробна информация за тематичните карти могат да се използват различни функции, които са включени в рамката на всяка една от картите.
Цифровата база данни  предоставя възможности за централизиране на информацията за обектите, съоръженията и представянето им в пространствен контекст, както и възможности за извършване на пространствени анализи и справки.

Ползватели на системата:
 • служителите на областна администрация Габрово;
 • осигурен достъп на общинските администрации от област Габрово;
 • специализирани институции, след заявка за необходима информация от базата данни;
 • ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИОННИ МОДУЛИ 

  1. Административно деление , урбанизирани територии и население
  2. Транспортна инфраструктура
  3. Енергийна инфраструктура
  4. Хидростопанска инфраструктура
  5. Водни ресурси и рискови зони
  6. Социално обслужване
  7. Критична инфраструктура
  8. Защитени зони и територии
  9. Земно покритие и нарушени терени
  10. Културно-историческо наследство и туризъм
 • web_gis_vhod

Вижте потребителския интерфейс и информация за основни модули на системата

Потребителски интерфейс на РИС Габрово

 • ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

  1.Панел – Слоеве и Легенда
  2.Търсене
  3.Текущ мащаб
  4.Инструменти за принтиране и запазване на картата
  5.Панел – Упътване и Документи
  6.Лента с инструменти
  7.Плъзгач за динамичен мащаб
  8.Линеен мащаб
  9.Обзорна карта
  10.Координати

Административно деление

 • web_gis_admin_800
 • Административно деление, урбанизирани територии и население

  Административния модул съдържа административни данни и информация за област Габрово. Основната информация, която се съдържа в тази тематична карта е за границата на областта, границите на общините, границите на землищата, квартали, пътна мрежа и населени места. В допълнение на административната информация се съдържа и информация за границите на територии по §4 от ЗСПЗЗ. Административната карта съдържа също така и допълнителна информация за релефа.

Транспортна инфраструктура

 • Транспортна инфраструктура

  Модулът за транспортна инфраструктура на област Габрово отразява основно информация за републиканската и общинска пътна мрежа и инфрмация за транспортните маршрути в отделните общини.
  Пътната мрежа е изобразена като линейни обекти. Тя е класифицирана според класовете пътища (Път І клас, път ІІ клас, път ІІІ клас, път ІV клас, главни улици, второстепенни улици, местен път, Ж.П. линия и Ж.П. линия в тунел). Пътищата І, ІІ, и ІІІ клас, Ж.П. линиите и Ж.П. линиите в тунел се изобразяват в основния мащаб на картата.

Защитени зони и територии

 • Защитени зони и територии

  В модула за защитени зони и територии са организирани данни и информация за защитените зони и територии за област Габрово по смисъла на Закона за защитените територии , както и границите на защитените територии и защитените зони от мрежата „Натура 2000”.